អង្គការ​លើកលែង​ទោស​អ ន្តរជាតិសុំ​ឱ្យ​​រដ្ ឋ​បញ្ឈប់​បណ្ដេញ​ពល​រ ដ្ឋដោយ​បង្ខំ

>
> អង្គការ​លើកលែង​ទោស​អន្តរជាតិសុំ​ឱ្យ​​រដ្ឋ​បញ្ឈប់​បណ្ដេញ​ពល​រដ្ឋដោយ​បង្ខំ
>
> អង្គការ​លើកលែង​ទោស​អន្តរជាតិ ឬ​អែមណេស្ទី អ៊ីនធើណេស្សឹនណល (Amnesty International) ធ្វើ​សន្និសីទ​កាសែត​មួយ នៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ ដើម្បី​បង្ហាញ​នូវ​របាយការណ៍​ស្រាវជ្រាវ​មួយ​ស្ដីពី​ការ​ជម្លៀស​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ដោយ​បង្ខំ នៅ​តំបន់​បឹង​កក់ និង​ការ​កាប់​បំផ្លាញ​ព្រៃ​ឡង់ នៅ​ខេត្ត​កំពង់ធំ​នៅ។

http://www.rfa.org/khmer/indepth/amnesty_international-11242011051200.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s